Twente

Regge Notter Zuna

Midden Regge
Midden Regge  Foto Gonny Sleurink
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n 60 kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat de afgelopen 20 jaar robuuster is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Het gebied bij Notter en Zuna noemen we 'Midden Regge'.

In de periode van 2010 tot 2014 zijn in dit gebied maatregelen getroffen om de natuurlijke loop van de Regge terug te brengen. Het doel: het vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Ook mag de Regge op bepaalde plekken (gecontroleerd) buiten de oevers treden. En door haar bochten, vormt de rivier voortaan weer zelf het landschap; buitenbochten worden steiler (afkalven) , binnenbochten licht glooiend (aanzanden).

Herstel van het Beekdal

Sinds 2017 zijn er, na overdracht uit de Landinrichting Rijssen, enkele gronden bij Notter en Zuna in eigendom van Landschap Overijssel bij gekomen. Het doel is hier om het ecosysteem en de hydrologische situatie van het beekdal zo goed mogelijk te herstellen. Maatregelen die we nemen zijn het dempen en ondieper maken van sloten, het verwijderen van duikers en we proberen het water langer vast te houden. Ook maken we de oevers van de binnenbochten van de Regge minder steil. Allerlei plantensoorten die het door verdroging moeilijk hebben, ook 'gewone' soorten als de pinksterbloem, doen het goed op flauwere oevers. Daarnaast is een oude es hersteld en werken we aan steilranden voor de meidoorn, sleedoorn en hondsroos. Op dit moment zijn sommige delen van de Midden Regge bij Notter en Zuna nog een zanderige vlakte. Maar we hopen binnenkort de eerste tekenen van ecologisch herstel te zien!

Werken aan een robuuster landschap

Een landschap met een grote verscheidenheid aan soorten is robuuster en kan extreme omstandigheden beter aan dan een soortenarm landschap. Jacob van der Weele, ecoloog van Landschap Overijssel, geeft aan dat zo'n grote verscheidenheid aan soorten niet zomaar ontstaat: "Langs de Regge is lange tijd geboerd. Percelen die vanuit een landbouwfunctie zijn omgevormd naar natuur, zijn eerst nog soortenarm. Kruiden, insecten en vogels komen helaas pas na jaren terug in het landschap. Als eerste keren de planten (kruiden) terug. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van hoeveel zaden er nog aanwezig zijn in de bodem. Hier rond de Regge was dat vrij beperkt en daarom hebben we een inheems kruidenmengsel ontwikkeld. Via een éénmalige ingreep kunnen de kruiden kunnen zich verspreiden naar andere plekken. Door middel van pleksgewijs maaien (en hiermee juist voedingsstoffen af te voeren), begrazing en verbeteren van de grondwater situatie, ontstaan betere groeiplaatsen voor tal van soorten. Daarmee zullen ook insecten en vogels terugkeren, al duurt dit vaak langer en is dit natuurlijk ook van andere omstandigheden afhankelijk. Voor de begrazing van de kruidenrijke oevers worden koeien en soms aanvullend daarop ook pony’s ingezet."

Stuw Notter, Regge
Stuw Notter, Regge  Foto Gonny Sleurink
Steenanjer
Steenanjer   Foto Mark Zekhuis
Welsh pony voor begrazing
Grazende Welsh pony Hellendoorn  Foto Landschap Overijssel
Icarusblauwtje Jacob van der Weele
Icarusblauwtje  Foto Jacob van der Weele
Regge bij Zuna
Regge bij Zuna  Foto Gonny SLeurink
Kleine ratelaar

Kruidige kernen dankzij jouw steun!

In het najaar van 2020 deed Landschap Overijssel de oproep om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen in het Reggedal. De respons was enorm. Met maar liefst 627 giften is ruim € 35.000 opgehaald. Daarbij kwam de gift van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen willen investeren in hun natuurlijk leefomgeving en de biodiversiteit,” zegt terreinbeheerder Evert Dijk trots. Door het kruidenrijk zadenmengsel wordt het Reggedal gevarieerder en dat is goed voor de soortenrijkdom. De kruiden trekken veel insecten, vogels en andere dieren aan, zoals het icarusblauwtje en de geelgors die profiteren van de natuurlijker omstandigheden

Eropuit

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!