Dieren

Tureluur

Tureluur
Tureluur  Foto Jacob van der Weele
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

De tureluur is een middelgrote steltloper met vrij lange, rode poten. In Overijssel kiest hij als leefgebied graag kruidenrijke graslanden, met liefst wat slootjes, greppels of plasdras. Net als veel boerenlandvogels, neemt de tureluur in aantallen af. Een van de oorzaken is de intensivering van de landbouw. Ook heeft hij last van laag waterpeil.

Herkenning

De tureluur dankt zijn naam aan het geluid dat de vogel maakt: "tjululuu"; dat is namelijk makkelijk te vertalen naar 'tureluur'. Hij is altijd te herkennen aan de markante felrode poten en de brede witte achterrand van de vleugels. Er is nauwelijks verschil tussen man en vrouw; het mannetje is echter zwaarder getekend en donkerder. Een niet zo algemene weidevogel, die als niet-broedvogel vooral op het wad te vinden is. Meer informatie vind je op www.vogelbescherming.nl

Leefgebied

De tureluur houdt van vochtige, kruidenrijke, laat gemaaide graslanden met een pollige structuur en veel slootjes, greppels en plasdras; kwelders; natte, open duinvalleien, heiden en venen. Buiten de broedtijd verblijft hij graag in een zoute omgeving (getijdengebieden, Waddenzee, Delta) en ook in ondiepe plassen en slikjes in het binnenland.

Tureluur
Tureluur   Foto Mark Zekhuis
Tureluur in vlucht
Tureluur in vlucht  Foto Mark Zekhuis
Tureluur
Tureluur  Foto Jacob van der Weele

Tureluur: neemt af in aantallen

Het gaat niet goed met de vogels van het boerenland. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Sommige soorten, zoals zomertaling en kemphaan zijn zelfs al verdwenen. Andere soorten, zoals de grutto, scholekster en tureluur, zien we nog wel, maar nemen in aantallen af. Hulp is nodig!

Jonge grutto

Bescherming boerenlandvogels

Om de tureluur en andere weidevogelsoorten in ons landschap te behouden, moeten we ze beschermen. Landschap Overijssel coördineert de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Dit doen we door contact en kennisoverdracht tussen de groepen te stimuleren, projecten uit te rollen en nieuwe vrijwilligers op te leiden. Elk voorjaar weer gaan vrijwillige beschermers het veld in om weidevogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge weidevogels tijdens de werkzaamheden op het land. Een goede samenwerking met de boeren is één van de grootste succesfactoren. Wil jij aan de slag als boerenlandvogelvrijwilliger? Neem dan contact op met onze coördinator: Marja van Harten

Elke vierkante meter telt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons